مشاوره پیش از درمان (رایـگان)-عصر چهارشنبه

تومان

تمام نوبت ها در این زمان رزرو شده است.

دسته:

توضیحات

در هنگام مراجعه به مرکز نجمیه حتما شماره نوبت را به همراه خود داشته باشید.

مراجعین محترم؛

در صورت اتمام نوبت های پزشکان/مشاوره، پنجشنبه شبها لیست جدید نوبتها در سایت منتشر خواهد شد.