رزرو نوبت-دکتر ربابه سادات حسینی-شنبه ۲۶ مرداد ۹۸

تومان

نوبت برای رزرو موجود است.

دسته:

توضیحات

در هنگام مراجعه به مرکز نجمیه حتما شماره نوبت را به همراه خود داشته باشید.

مراجعین محترم؛

در صورت اتمام نوبت های پزشکان، پنجشنبه شب لیست چدید نوبتها در سایت منتشر خواهد شد.